Moje Konto

{{alert.msg}}

Zarejestruj się

Login jest wymagany (minimum 3 znaki) Login jest już zajęty Login jest dostępny
Hasło jest wymagane (minimum 6 znaków)
Hasło musi się zgadzać (minimum 6 znaków)
Imię jest wymagane
Nazwisko jest wymagane
Poprawny e-mail jest wymagany

konto dla konsumenta (prywatne) konto dla przedsiębiorcy (firmowe)
Wybierz typ konta
Nazwa firmy jest wymagana
NIP jest wymagany

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu serwisu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. (Wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług zgodnie z regulaminu serwisu. (Wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w czasie obowiązywania umowy między Użytkownikiem, a Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. oraz po ustaniu tej umowy na potrzeby przesyłania przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej takich informacji handlowych.
Z chwilą dokonania rejestracji następuje zawarcie umowy między Użytkownikiem, a Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. Integralną część tej umowy stanowi regulamin serwisu. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w drodze oświadczenia złożonego w formie wiadomości e-mail. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania umowy znajdują się w pkt. 6 i 7 Regulaminu. Usługodawcą i Administratorem danych osobowych jest Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000186140, o kapitale zakładowym w wysokości 501.000 zł wpłaconym w całości, NIP 526–00–40–341. Administrator informuje, że dane osobowe są zbierane w celu zawarcia, realizacji i ewentualnego rozwiązania umowy zawieranej z podmiotem, na rzecz którego dokonywana jest Rejestracja oraz w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia wyżej wskazanej umowy.