Podstawowe informacje

Poniżej zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące świadczenia usług w serwisie aoze.pl. Szczegółowa regulacja zawarta jest w Regulaminie

 1. Informacje o analizie i raporcie

  Aplikacja dostępna w serwisie aoze.pl umożliwia wykonanie dla danego budynku analizy, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 ze zm.), to jest analizy możliwości racjonalnego wykorzystania (o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości) wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.), oraz pompy ciepła, określającej:

  1. roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
  2. dostępne nośniki energii,
  3. warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
  4. wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
   1. systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
   2. systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
  5. obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
  6. wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

  Aplikacja aoze.pl umożliwia wygenerowanie raportu z wyżej wymienionej analizy w formacie Adobe Acrobat *.pdf.

  W aplikacji można wygenerować raport w wersji demonstracyjnej oraz w wersji pełnej. Wygenerowanie raportu w wersji demonstracyjnej jest bezpłatne. Wersja demonstracyjna umożliwia wyłącznie przeglądanie raportu (tj. zapoznanie się z jego treścią), nie jest natomiast dopuszczalne jakiekolwiek inne wykorzystywanie wersji demonstracyjnej ani danych w niej zawartych. W szczególności nie jest dopuszczalne drukowanie raportu w wersji demonstracyjnej ani wykorzystanie go na potrzeby projektu budowlanego. Wersja demonstracyjna jest ponadto opatrzona znakiem wodnym, wskazującym na ograniczenia w korzystaniu.

  Po wygenerowaniu raportu w wersji demonstracyjnej Użytkownik może odpłatnie uzyskać pełną wersję raportu. Uzyskanie pełnej wersji raportu pozwala na wszelkie korzystanie z dokonanej analizy, w szczególności poprzez pobranie i wydrukowanie raportu oraz wykorzystanie go na potrzeby projektu budowlanego.

 2. Opłaty

  Kupowanie raportów w wersji pełnej odbywa się poprzez wykorzystanie Kredytów, którymi wcześniej użytkownik powinien zasilić swoje konto. Kupienie jednego raportu spowoduje pobranie 1 kredytu z konta użytkownika.

  Poniższa tabela przedstawia strukturę cenową doładowania konta kredytami:

  Ilość Kredytów Koszt w PLN
  1 14,90 zł
  5 64,90 zł
  10 119,90 zł
  25 249,90 zł

  Zakup przez użytkownika kredytów stanowi zapłatę wynagrodzenia za umożliwienie korzystania przez użytkownika z odpłatnych usług dostępnych w serwisie aoze.pl, obejmujących generowanie raportów w pełnej wersji. To czy użytkownik faktycznie skorzysta z takich usług w okresie trwania umowy zależy od użytkownika i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego usługodawcy za kredyty.

 3. Sposób i termin zapłaty

  Użytkownik dokonuje zapłaty za kredyty za pośrednictwem serwisu transferuj.pl prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań. Płatność dokonywana jest za pomocą następujących kanałów płatności: przelewów bankowych lub kartą kredytową . Szczegółowa lista akceptowanych metod płatności obsługiwanych przez serwis transferuj.pl znajduje się pod adresem https://transferuj.pl/metody-platnosci

  Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 7 dni od dnia zamówienia kredytów.

 4. Sposób i termin spełnienia świadczenia

  Raport generowany jest w formacie *.pdf. Raport stanowi treści cyfrowe (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej), które nie są zapisane na nośniku materialnym.

  Raport w wersji demonstracyjnej jest dostępny do przeglądania przez użytkownika bezpośrednio po wprowadzeniu przez użytkownika wszystkich wymaganych danych w aplikacji aoze.pl. Raport w wersji pełnej jest dostępny dla użytkownika bezpośrednio po dokonaniu przez użytkownika w serwisie zaliczenia posiadanego kredytu na poczet uzyskania pełnej wersji raportu.

 5. Reklamacje

  Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: nape@nape.pl.

  W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.

  W przypadku, gdy reklamacja posiada braki wymagające uzupełnienia, uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca skontaktuje się niezwłocznie z użytkownikiem w celu uzupełnienia braków.

  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika, a w przypadku gdyby takie poinformowanie Użytkownika nie było możliwe pisemnie na adres pocztowy Użytkownika.

  W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przeciwnym razie Usługodawca uzasadni odmowę uwzględnienia reklamacji.

 6. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
  1. Postanowienia niniejszego pkt. 6 dotyczą wyłącznie użytkowników będących konsumentami.
  2. Użytkownik ma prawo odstąpić, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zarówno od całej umowy o świadczenie usług elektroniczną, jak również częściowo, jedynie w zakresie dokonanego zakupu kredytów.
  3. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy w całości, termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dokonania rejestracji w serwisie. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy jedynie w odniesieniu do zakupionych kredytów, termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia dokonania zakupu tych kredytów, których dotyczy odstąpienie. Przy ustalaniu, co do których kredytów upłynął już termin na odstąpienie, uwzględnia się kolejność wykorzystywania kredytów, zgodnie z którą kredyty zakupione najwcześniej są wykorzystywane na zakup kredytów w pierwszej kolejności.
  4. Upływ terminu do odstąpienia nie ogranicza uprawnienia użytkownika do rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować usługodawcę, czyli Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A., ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (+48) 606 745 995 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora ), email: nape@nape.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), wskazując, czy użytkownik odstępuje w całości od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czy też odstępuje od umowy jedynie częściowo, tj. w zakresie dokonanego zakupu kredytów. W przypadku odstąpienia jedynie w zakresie dokonanego zakupu kredytów, należy wskazać kredyty, których dotyczy odstąpienie, tj. dzień zakupu oraz ilość.
  6. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz można pobrać w formacie .rtf lub .pdf. Formularz zamieszczony jest również poniżej w formie tekstowej.
  7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. Z zastrzeżeniem pkt. 6.10 poniżej, w przypadku odstąpienia od umowy w całości w sytuacji, gdy użytkownik posiada w momencie odstąpienia zakupione kredyty, usługodawca zwraca użytkownikowi otrzymane płatności tytułem zapłaty za kredyty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  9. Z zastrzeżeniem pkt. 6.10 poniżej, w przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej zakupionych kredytów, usługodawca zwraca użytkownikowi otrzymane płatności tytułem zapłaty za kredyty, których dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w zakresie zakupionych kredytów.
  10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi w odniesieniu do kredytów w zakresie, w jakim użytkownik dokonał zapłaty tymi kredytami za pełne wersje raportów przed upływem terminu do odstąpienia co do tych kredytów, ponieważ zakup raportu powoduje spełnianie świadczenia przez usługodawcę w postaci wygenerowania dla użytkownika pełnej wersji raportu (stanowiącego treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym). Podczas procesu zakupu kredytów usługodawca uzyskuje wyraźną zgodą użytkownika na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia oraz informuje użytkownika o wynikającej z tego utracie prawa odstąpienia od umowy, przy pomocy stosownych komunikatów w serwisie. W związku z powyższym, w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, odstąpienie to nie odnosi skutku w zakresie kredytów, którymi zapłacono za raporty i co do których nastąpiła utrata prawa do odstąpienia zgodnie z niniejszym punktem, a płatność dokonana za takie kredyty nie jest zwracana użytkownikowi.
  11. Zwrotu płatności usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot następuje według stawek obowiązujących w dacie zakupu danych kredytów. Przy ustalaniu, w jakiej dacie zostały zakupione kredyty zgromadzone na koncie rozliczeniowym, uwzględnia się kolejność wykorzystywania kredytów, zgodnie z którą kredyty zakupione najwcześniej są wykorzystywane na zakup raportów w pierwszej kolejności.
 7. Wzór formularz odstąpienia

  Formularz można pobrać w formacie .rtf lub .pdf. Można również wykorzystać następujący tekst formularza:
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, adres e-mail: nape@nape.pl
  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.

 8. Czas trwania umowy, wypowiedzenie
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Strony mogą wypowiedzieć umowę w poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail drugiej Strony. Do złożenia wypowiedzenia nie jest wymagane spełnienie szczególnych przesłanek, z tym zastrzeżeniem, że jeśli użytkownikiem jest konsument, usługodawca może wypowiedzieć umowę za wypowiedzeniem z ważnych przyczyn, tj. w razie:
   1. planowania przez Usługodawcę ograniczenia zakresu świadczenia usług lub planowania zakończenia świadczenia usług;
   2. wystąpienia okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem istotnych utrudnień w świadczeniu usług;
   3. wprowadzenia przez kontrahentów Usługodawcy nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie;
  2. Ponadto usługodawca może rozwiązać umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:
   1. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu;
   2. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie;
   3. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu;
   4. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu;
   5. działał lub działa na szkodę Usługodawcy;
   6. podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane;
   7. naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie.
   8. nie dokonał płatności należnej Usługodawcy w terminie.
  3. Okres i skutki wypowiedzenia oraz rozliczenia za posiadane przez Użytkownika kredyty w razie wypowiedzenia, uregulowane są szczegółowo w Regulaminie.
 9. Informacje techniczne

  W celu korzystania z serwisu aoze.pl użytkownik powinien posiadać komputer z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome od wersji 31, Mozilla Firefox od wersji 25, Internet Explorer od wersji 8.0, Apple Safari od wersji 5.1.10, Opera od wersji 18. Inne przeglądarki internetowe mogą działać poprawnie, ale nie są objęte wsparciem technicznym.

  Do otwierania plików *.pdf, w których generowane są raporty, potrzebny jest program Adobe Reader w wersji 9.0 lub nowszej.

 10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148, j.t. ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1214).
   2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między użytkownikiem a usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).