Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą „Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii”

Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015

 1. Definicje

  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

  1. APLIKACJA – aplikacja (program komputerowy) pod nazwą „Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii”, z której można korzystać za pośrednictwem SERWISU umożliwiająca wykonanie dla danego budynku analizy, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 12 ROZPORZĄDZENIA, której przedmiotem jest możliwość racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. APLIKACJA umożliwia również generowanie, przeglądanie, pobieranie i drukowanie raportów będących wynikiem wyżej wymienionej analizy.
  2. DANE OSOBOWE – dane osobowe w rozumieniu USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
  3. FORMULARZ REJESTRACYJNY – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie KONTA i zarejestrowanie UŻYTKOWNIKA w SERWISIE celem korzystania z USŁUG.
  4. HASŁO – indywidualny ciąg znaków wybranych przez UŻYTKOWNIKA, który wraz z LOGINEM służy do logowania się do KONTA.
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z USŁUGODAWCĄ (w tym zawierająca UMOWĘ), jeżeli czynność ta jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. KONTO – utworzone przez USŁUGODAWCĘ w związku z REJESTRACJĄ indywidualne KONTO UŻYTKOWNIKA uprawniające go do korzystania z USŁUG.
  7. KONTO ROZLICZENIOWE – przypisane Użytkownikowi konto wykazujące aktualną liczbę KREDYTÓW posiadanych przez UŻYTKOWNIKA, którymi może płacić USŁUGODAWCY za USŁUGI. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Konto rozliczeniowe nie jest rachunkiem bankowym ani innym podobnym kontem, a stanowi jedynie pojęcie zastosowane do opisania stanu rozliczeń między Usługodawcą a Użytkownikiem z tytułu świadczenia odpłatnych USŁUG. Środki przyporządkowywane do Konta rozliczeniowego nie podlegają oprocentowaniu.
  8. KREDYT – umowna jednostka płatnicza służąca do dokonywania rozliczeń między STRONAMI i dokonywania płatności za USŁUGI. Cena KREDYTU w złotych oraz ilość KREDYTÓW, które należy zapłacić za daną odpłatną USŁUGĘ podawana jest na stronach SERWISU. Środki pieniężne płacone przez UŻYTKOWNIKA USŁUGODAWCY stanowią wynagrodzenie USŁUGODAWCY. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że KREDYT stanowi jedynie umowne rozwiązanie mające na celu usprawnienie rozliczeń między STRONAMI. W przypadku, gdy UŻYTKOWNIK posiada na KONCIE ROZLICZENIOWYM KREDYTY zakupione w różnych datach i następnie dokonuje płatności za USŁUGI przy pomocy KREDYTÓW, KREDYTY są wykorzystywane według kolejności ich zakupu, począwszy od najwcześniej zakupionych.
  9. LOGIN – wybrana przez UŻYTKOWNIKA na potrzeby utworzenia KONTA nazwa UŻYTKOWNIKA, która wraz z HASŁEM służy do logowania się do KONTA.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
  11. REJESTRACJA – czynność polegająca na podaniu przez UŻYTKOWNIKA właściwych danych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem UMOWY i założeniem KONTA.
  12. SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez USŁUGODAWCĘ dostępny w domenie internetowej pod adresem aoze.pl, za pośrednictwem którego USŁUGODAWCA umożliwia dostęp i korzystanie z APLIKACJI oraz świadczy usługi na zasadach określonych w REGULAMINIE.
  13. STRONA – USŁUGODAWCA lub UŻYTKOWNIK.
  14. STRONY – USŁUGODAWCA i UŻYTKOWNIK.
  15. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między UŻYTKOWNIKIEM a USŁUGODAWCĄ, przedmiotem której są USŁUGI. UMOWA zostaje zawarta z chwilą dokonania REJESTRACJI.
  16. USŁUGI – świadczenia otrzymywane przez UŻYTKOWNIKA na podstawie zawartej przez STRONY umowy o świadczenie usług polegające na udostępnieniu UŻYTKOWNIKOWI APLIKACJI i możliwości korzystania z APLIKACJI. REGULAMIN określa, które z USŁUG są odpłatne, a które są nieodpłatne.
  17. USŁUGODAWCA – Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000186140, o kapitale zakładowym w wysokości 501.000 zł wpłaconym w całości, NIP 526–00–40–341.
  18. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała REJESTRACJI i zawarła z USŁUGODAWCĄ UMOWĘ, przedmiotem której jest możliwość korzystania z USŁUG.
  19. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.).
  20. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).
  21. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  22. USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).
  23. PRAWO ENERGETYCZNE – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.)
  24. ROZPORZĄDZENIE – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 ze zm.).
  25. RAPORT – ma znaczenie przypisane mu w pkt. 4.2 poniżej. RAPORT stanowi treści cyfrowe (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej), które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy REGULAMIN określa ogólne warunki świadczenia przez USŁUGODAWCĘ usług drogą elektroniczną w ramach SERWISU oraz przy użyciu APLIKACJI. REGULAMIN określa również prawa i obowiązki STRON związane z korzystaniem z SERWISU i APLIKACJI.
  2. Świadczenie USŁUG odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  3. Zawartość SERWISU, w tym APLIKACJA, jest prawnie chroniona.
  4. Korzystanie z SERWISU, APLIKACJI i USŁUG może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego REGULAMINU.
  5. Przed dokonaniem REJESTRACJI należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  6. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome od wersji 31, Mozilla Firefox od wersji 25, Internet Explorer od wersji 8.0, Apple Safari od wersji 5.1.10, Opera od wersji 18. Inne przeglądarki internetowe mogą działać poprawnie, ale nie są objęte wsparciem technicznym.
  7. RAPORT generowany jest w formacie *.pdf. Do otwierania plików *.pdf potrzebny jest program Adobe Reader w wersji 9.0 lub nowszej.
  8. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Umowy, a także do przetwarzania Danych Osobowych również w innym celu, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
  10. Jeżeli w SERWISIE znajdują się nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe podlegają one ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
  11. Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji.
  12. UŻYTKOWNIKA obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  13. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:
   1. przestrzegać Regulaminu,
   2. korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin,
   3. powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji innym użytkownikom,
   4. powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Aplikację,
   5. powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych użytkowników,
   6. korzystać z SERWISU i APLIKACJI w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 3. REJESTRACJA oraz zawarcie UMOWY
  1. Korzystanie z Usług Serwisu i APLIKACJI możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji oraz zalogowaniu się do KONTA.
  2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu.
  3. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą informację o dokonaniu Rejestracji wraz z linkiem aktywującym KONTO. Po kliknięciu na wyżej wymieniony link następuje aktywacja KONTA.
  4. Z chwilą zakończenia Rejestracji i aktywacji KONTA pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony.
  5. Użytkownik nie jest upoważniony do przekazywania praw dostępu do swojego konta osobom trzecim.
  6. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  7. Logowanie do Konta polega na podaniu Loginu i Hasła. Login i Hasło do Konta mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
  8. Treść LOGINU nie może naruszać przepisów prawa, praw USŁUGODAWCY, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów. KONTO z LOGINEM naruszającym postanowienia zdania poprzedzającego może zostać usunięte przez USŁUGODAWCĘ oraz uprawnia USŁUGODAWCĘ do rozwiązania UMOWY ze skutkiem natychmiastowym.
 4. USŁUGI
  1. APLIKACJA umożliwia wykonanie dla danego budynku analizy, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 12 ROZPORZĄDZENIA, to jest analizy możliwości racjonalnego wykorzystania (o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości) wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów PRAWA ENERGETYCZNEGO, oraz pompy ciepła, określającej:
   1. roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
   2. dostępne nośniki energii,
   3. warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
   4. wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
    1. systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
    2. systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
   5. obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
   6. wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.
  2. APLIKACJA umożliwia również wygenerowanie raportu (zwanego dalej "RAPORTEM") w formacie Adobe Acrobat PDF z wyżej wymienionej analizy, przeglądanie takiego RAPORTU, pobranie oraz wydrukowanie go.
  3. Korzystanie z SERWISU i APLIKACJI jest bezpłatne. Bezpłatne jest również wygenerowanie RAPORTU w wersji demonstracyjnej. Wersja demonstracyjna umożliwia wyłącznie przeglądanie RAPORTU przez UŻYTKOWNIKA (tj. zapoznanie się z jego treścią), nie jest natomiast dopuszczalne jakiekolwiek inne wykorzystywanie wersji demonstracyjnej RAPORTU ani danych w niej zawartych. W szczególności nie jest dopuszczalne drukowanie RAPORTU w wersji demonstracyjnej ani wykorzystanie go na potrzeby projektu budowlanego. Wersja demonstracyjna jest ponadto opatrzona znakiem wodnym, wskazującym na ograniczenia w korzystaniu. Po wygenerowaniu RAPORTU w wersji demonstracyjnej UŻYTKOWNIK może odpłatnie uzyskać pełną wersję RAPORTU. Uzyskanie pełnej wersji RAPORTU pozwala na wszelkie korzystanie z dokonanej analizy, w szczególności poprzez pobranie RAPORTU, wydrukowanie RAPORTU oraz wykorzystanie go na potrzeby projektu budowlanego. Kwoty należnych płatności za uzyskanie pełnej wersji RAPORTU określone są w SERWISIE.
  4. W przypadku wykorzystania przez UŻYTKOWNIKA analizy, RAPORTU w wersji demonstracyjnej lub danych uzyskanych dzięki analizie lub RAPORTOWI w wersji demonstracyjnej, w szczególności poprzez wydrukowanie go lub wykorzystanie na potrzeby projektu budowlanego, bez uiszczenia przez UŻYTKOWNIKA stosownej zapłaty, USŁUGODAWCY będzie należna od UŻYTKOWNIKA kara umowna w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każdy przypadek wykorzystania. W przypadku UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM kara umowna wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Zastrzeżenie powyższych kar umownych nie uchybia uprawnieniu USŁUGODAWCY do dochodzenia odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość zastrzeżonych kary umownej.
  5. Ilość KREDYTÓW należnych USŁUGODAWCY za wygenerowanie jednego pełnego RAPORTU z analizy określona jest na stronach SERWISU. Zmiana w zakresie ilości KREDYTÓW należnych za wygenerowanie jednego pełnego RAPORTU ma skutek co do KREDYTÓW zakupionych po wprowadzeniu tej zmiany.
  6. Zakup przez UŻYTKOWNIKA KREDYTÓW stanowi zapłatę wynagrodzenia za umożliwienie korzystania przez UŻYTKOWNIKA z USŁUG odpłatnych (obejmujących w szczególności generowanie RAPORTÓW w pełnej wersji) w ilości wynikającej z przeliczenia KREDYTÓW na liczbę odpłatnych USŁUG, z których UŻYTKOWNIK może skorzystać zgodnie ze stawkami określonymi w SERWISIE. To, czy UŻYTKOWNIK faktycznie skorzysta z takich USŁUG w okresie trwania UMOWY, zależy od UŻYTKOWNIKA i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego USŁUGODAWCY.
  7. UŻYTKOWNIK może zażądać wykonania odpłatnych USŁUG znajdujących pokrycie w ilości zakupionych KREDYTÓW w okresie trwania UMOWY na zasadach określonych w REGULAMINIE. Żądanie wykonania USŁUGI polega na skorzystaniu przez UŻYTKOWNIKA z odpowiedniej funkcjonalności APLIKACJI skutkującej wykonaniem USŁUGI.
  8. Zakup przez UŻYTKOWNIKA KREDYTÓW odbywa się poprzez kliknięcie poprzez UŻYTKOWNIKA odpowiedniego przycisku w SERWISIE. Następnie UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do dokonania zapłaty za KREDYTY. UŻYTKOWNIK dokonuje zapłaty za pośrednictwem serwisu transferuj.pl prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań. Szczegółowa lista akceptowanych metod płatności obsługiwanych przez serwis transferuj.pl znajduje się pod adresem https://transferuj.pl/metody-platnosci. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 7 dni od dnia zamówienia kredytów.
  9. Ceny zakupu KREDYTÓW mogą ulegać zmianie. Sama zmiana ceny KREDYTÓW nie powoduje zmiany ilości odpłatnych USŁUG możliwych do zakupienia za jednostkę KREDYTU.
  10. KONTO zawiera również listę RAPORTÓW, aktualną ilość KREDYTÓW oraz umożliwia zmianę podanych przez UŻYTKOWNIKA danych.
  11. RAPORT w wersji demonstracyjnej jest dostępny do przeglądania przez UŻYTKOWNIKA bezpośrednio po wprowadzeniu przez UŻYTKOWNIKA wszystkich wymaganych danych w APLIKACJI. RAPORT w wersji pełnej jest dostępny dla UŻYTKOWNIKA bezpośrednio po dokonaniu przez UŻYTKOWNIKA w serwisie zaliczenia odpowiedniej ilości posiadanych KREDYTÓW na poczet uzyskania pełnej wersji RAPORTU.
  12. W celu otrzymania faktury VAT UŻYTKOWNIK zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę, dane adresowe oraz NIP. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.
  13. W przypadku wprowadzenia przez USŁUGODAWCĘ innych funkcjonalności APLIKACJI niż funkcjonalności określone niniejszym REGULAMINEM USŁUGODAWCA może udostępnić takie inne funkcjonalności UŻYTKOWNIKOM.
 5. Prawa własności intelektualnej
  1. Aplikacja jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. UŻYTKOWNIK jest uprawniony do korzystania z Aplikacji i dysponowania nią w sposób określony Regulaminem oraz Umową.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie innym niż zakres, w jakim jest uprawniony do tego na podstawie Umowy i Regulaminu. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji w zakresie, w jakim uprawniają go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania UMOWY licencji na korzystanie z Aplikacji, w tym jej uaktualnień i nowych wersji, bez prawa do udzielania dalszej licencji na Aplikację, na następujących polach eksploatacji:
   1. korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Użytkownik poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika.
  4. Korzystanie z Aplikacji nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem i Umową, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Użytkownikowi w tym celu przez Usługodawcę narzędzia.
  5. Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Aplikacji osobom trzecim.
  6. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie lub Aplikacji informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.
  7. Jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji, które przekracza zakres określony niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.
 6. Rozwiązanie UMOWY
  1. Strony mogą rozwiązać UMOWĘ zawartą na czas nieoznaczony za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego (z zastrzeżeniem pkt. 6.3 poniżej), poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu UMOWY w postaci elektronicznej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres drugiej STRONY.
  2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, Usługodawca może rozwiązać Umowę zawartą na czas nieoznaczony w trybie przewidzianym w zdaniu poprzedzającym z ważnych przyczyn, to jest w razie:
   1. planowania przez Usługodawcę ograniczenia zakresu świadczenia Usług lub planowania zakończenia świadczenia Usług
   2. wystąpienia okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem istotnych utrudnień w świadczeniu Usług
   3. wprowadzenia przez kontrahentów Usługodawcy nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie
  3. USŁUGODAWCA może rozwiązać UMOWĘ za wypowiedzeniem w sposób określony powyżej, przy czym okres wypowiedzenia UMOWY przez USŁUGODAWCĘ nie może być krótszy niż jeden dzień za każde 10 KREDYTÓW posiadanych przez UŻYTKOWNIKA na dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu UMOWY. Jednakże niezależnie od ilości KREDYTÓW posiadanych przez UŻYTKOWNIKA okres wypowiedzenia UMOWY przez USŁUGODAWCĘ nie może być krótszy niż miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego oraz nie dłuższy niż 4 miesiące na koniec miesiąca kalendarzowego.
  4. Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, w tym wszelkich danych znajdujących się w bazie danych Aplikacji. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy dotyczy Konsumenta Usługodawca jest uprawniony do dokonania czynności wskazanych zdaniu pierwszym niniejszego punktu po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy.
  5. Usługodawca może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:
   1. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu
   2. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie
   3. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu
   4. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu
   5. działał lub działa na szkodę Usługodawcy
   6. podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane
   7. naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie
   8. nie dokonał płatności należnej Usługodawcy w terminie.
  6. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w punkcie 6.5.1. – 6.5.7. dotyczą Użytkownika będącego Konsumentem Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w punkcie 6.5.8. dotyczą Użytkownika będącego Konsumentem Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem, w przypadku gdy Użytkownik nie dokonał płatności mimo upływu 7 dni od otrzymania wezwania do dokonania takiej płatności.
  7. Jeżeli w momencie rozwiązania UMOWY na KONCIE ROZLICZENIOWYM UŻYTKOWNIKA pozostają niewykorzystane KREDYTY, to środki pieniężne uiszczone za takie KREDYTY nie podlegają zwrotowi. W przypadku gdy w momencie rozwiązania UMOWY na KONCIE ROZLICZENIOWYM UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM pozostają niewykorzystane KREDYTY w liczbie większej niż 50, to środki pieniężne uiszczone za KREDYTY stanowiące nadwyżkę powyżej 50 podlegają zwrotowi. Zwrot następuje według stawek obowiązujących w dacie zakupu danych KREDYTÓW. Przy ustalaniu, w jakiej dacie zostały zakupione KREDYTY zgromadzone na KONCIE ROZLICZENIOWYM, uwzględnia się kolejność wykorzystywania KREDYTÓW określoną w pkt. 1.8 powyżej.
 7. Odstąpienie od UMOWY przez KONSUMENTA
  1. Postanowienia niniejszego pkt. 7 dotyczą wyłącznie UŻYTKOWNIKÓW będących KONSUMENTAMI.
  2. UŻYTKOWNIK ma prawo odstąpić, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zarówno od całej UMOWY o świadczenie usług elektroniczną, jak również częściowo, jedynie w zakresie dokonanego zakupu KREDYTÓW.
  3. W przypadku zamiaru odstąpienia od UMOWY w całości, termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia UMOWY, tj. dokonania rejestracji w SERWISIE. W przypadku zamiaru odstąpienia od UMOWY jedynie w odniesieniu do zakupionych KREDYTÓW, termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia dokonania zakupu tych KREDYTÓW, których dotyczy odstąpienie. Przy ustalaniu, co do których KREDYTÓW upłynął już termin na odstąpienie, uwzględnia się kolejność wykorzystywania KREDYTÓW określoną w pkt. 1.8 powyżej.
  4. Upływ terminu do odstąpienia nie ogranicza uprawnienia UŻYTKOWNIKA do rozwiązania UMOWY zgodnie z postanowieniami pkt. 6 REGULAMINU.
  5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, UŻYTKOWNIK musi poinformować USŁUGODAWCĘ, czyli Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A., ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa (telefon oraz adres e-mail podane są w zakładce „Kontakt” SERWISU) o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), wskazując, czy UŻYTKOWNIK odstępuje w całości od UMOWY o świadczenie usług drogą elektroniczną, czy też odstępuje od UMOWY jedynie częściowo, tj. w zakresie dokonanego zakupu KREDYTÓW. W przypadku odstąpienia jedynie w zakresie dokonanego zakupu KREDYTÓW, należy wskazać KREDYTY, których dotyczy odstąpienie, tj. dzień zakupu oraz ilość.
  6. UŻYTKOWNIK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz można pobrać w formacie .rtf lub .pdf. Formularz stanowi również załącznik nr 1 do REGULAMINU.
  7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby UŻYTKOWNIK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego UŻYTKOWNIKOWI prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. Z zastrzeżeniem pkt. 7.10 poniżej, w przypadku odstąpienia od UMOWY w całości w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK posiada w momencie odstąpienia zakupione KREDYTY, USŁUGODAWCA zwraca UŻYTKOWNIKOWI otrzymane płatności tytułem zapłaty za KREDYTY niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym USŁUGODAWCA został poinformowany o decyzji UŻYTKOWNIKA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej UMOWY.
  9. Z zastrzeżeniem pkt. 7.10 poniżej, w przypadku odstąpienia od UMOWY w części dotyczącej zakupionych KREDYTÓW, USŁUGODAWCA zwraca UŻYTKOWNIKOWI otrzymane płatności tytułem zapłaty za KREDYTY, których dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym USŁUGODAWCA został poinformowany o decyzji UŻYTKOWNIKA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej UMOWY w zakresie zakupionych KREDYTÓW.
  10. Prawo odstąpienia od UMOWY nie przysługuje UŻYTKOWNIKOWI w odniesieniu do KREDYTÓW w zakresie, w jakim UŻYTKOWNIK dokonał zapłaty tymi KREDYTAMI za pełne wersje RAPORTÓW przed upływem terminu do odstąpienia co do tych KREDYTÓW, ponieważ zakup RAPORTU powoduje spełnianie świadczenia przez USŁUGODAWCĘ w postaci wygenerowania dla UŻYTKOWNIKA pełnej wersji RAPORTU (stanowiącego treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym). Podczas procesu zakupu KREDYTÓW USŁUGODAWCA uzyskuje wyraźną zgodą UŻYTKOWNIKA na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia oraz informuje UŻYTKOWNIKA o wynikającej z tego utracie prawa odstąpienia od umowy, przy pomocy stosownych komunikatów w SERWISIE. W związku z powyższym, w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od UMOWY, odstąpienie to nie odnosi skutku w zakresie KREDYTÓW, co do których nastąpiła utrata prawa do odstąpienia zgodnie z niniejszym punktem, a płatność dokonana za takie KREDYTY nie jest zwracana UŻYTKOWNIKOWI.
  11. Zwrotu płatności USŁUGODAWCA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez UŻYTKOWNIKA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że UŻYTKOWNIK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku UŻYTKOWNIK nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot następuje według stawek obowiązujących w dacie zakupu danych KREDYTÓW. Przy ustalaniu, w jakiej dacie zostały zakupione KREDYTY zgromadzone na KONCIE ROZLICZENIOWYM, uwzględnia się kolejność wykorzystywania KREDYTÓW określoną w pkt. 1.8 powyżej.
 8. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
  1. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.
  2. Ryzyka związane z korzystaniem z Internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
  3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.
 9. Reklamacje
  1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w punkcie 1.17. Regulaminu lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail Usługodawcy podany w zakładce „Kontakt” SERWISU.
  2. W reklamacji UŻYTKOWNIK powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania UŻYTKOWNIK oczekuje od USŁUGODAWCY.
  3. W przypadku, gdy reklamacja posiada braki wymagające uzupełnienia, uniemożliwiające jej rozpatrzenie, USŁUGODAWCA skontaktuje się niezwłocznie z UŻYTKOWNIKIEM w celu uzupełnienia braków.
  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez USŁUGODAWCĘ. O wyniku rozpatrzenia reklamacji USŁUGODAWCA poinformuje UŻYTKOWNIKA poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail UŻYTKOWNIKA, a w przypadku gdyby takie poinformowanie UŻYTKOWNIKA nie było możliwe pisemnie na adres pocztowy UŻYTKOWNIKA.
  5. W razie uwzględnienia reklamacji USŁUGODAWCA dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przeciwnym razie USŁUGODAWCA uzasadni odmowę uwzględnienia reklamacji.
 10. Informacja o możliwości skorzystania przez KONSUMENTÓW z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  2. UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148, j.t. ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej UMOWY. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1214).
   2. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między UŻYTKOWNIKIEM a USŁUGODAWCĄ. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   3. UŻYTKOWNIK może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z USŁUGODAWCĄ, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 11. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Usługodawca zastrzega, że Serwis, Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana.
  2. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu, Aplikacji lub Usług będą możliwe do przewidzenia Usługodawca powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu.
  3. W stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań do wysokości szkody stanowiącej 3-krotność wynagrodzenia za usługę, której dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej z winy umyślnej. W stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań ogranicza się do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (damnum emergens) niezależnie od ograniczenia odpowiedzialności przewidzianego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
  4. W związku z faktem, że wykonanie przy pomocy APLIKACJI prawidłowej analizy i RAPORTU wymaga wprowadzenia prawidłowych danych USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową lub błędną analizę lub RAPORT, w przypadku gdy nieprawidłowości lub błędy wynikają z wprowadzenia błędnych danych.
 12. Zmiany REGULAMINU
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian. Do zmian znajdują zastosowanie następujące postanowienia:
   1. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności:
    1. konieczność modyfikacji systemów informatycznych Usługodawcy
    2. zmiana procesów działania Serwisu lub Aplikacji, w tym modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji
    3. modernizacja Serwisu lub Aplikacji
    4. dostosowanie Regulaminu, Serwisu lub Aplikacji do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach
    5. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników
    6. istotne okoliczności o charakterze ekonomicznym
  2. Powiadomienie Użytkowników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.
  3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w SERWISIE w zakładce „Kontakt” lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania Umowy z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Usługodawcy.
  4. Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian - postanowienia zmienionego Regulaminu. Od Uczestników takich na etapie Rejestracji wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu. Z powyższych przyczyn Uczestnicy nie otrzymają osobnych powiadomień e-mail o wprowadzeniu zmian ani nie znajdzie w stosunku do nich zastosowania uprawnienie do złożenia wypowiedzenia z uwagi na wprowadzenie zmian.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin oraz Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Usługodawcy.
  4. Jeżeli Regulamin zostanie sporządzony również w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.
  5. W odniesieniu do stosunków prawnych między Usługodawcą a Użytkownikiem wyłączone jest stosowanie wzorców umownych Użytkownika (dotyczy to w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umowy, regulaminów itp).
  6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w SERWISIE w wersji elektronicznej. Użytkownik może również pobrać treść Regulaminu z wyżej wymienionej strony i zapisać go na własnym nośniku danych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, adres e-mail: aoze@aoze.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.